Przedszkole nr 364 Pod Tęczą
w Warszawie

Opłaty

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT w Przedszkolu nr 364 „Pod Tęczą” w roku szkolnym 2019/2020

1. Opłata za posiłki – dzienna stawka żywieniowa 12,00 zł x liczba dni roboczych w danym miesiącu

2. Opłata za zajęcia dodatkowe:

a. Rytmika                      2x tydzień                  bezpłatne zajęcia dodatkowe

b. Gimnastyka               1x tydzień                  bezpłatne zajęcia dodatkowe

c. Język angielski           1x tydzień                  bezpłatne zajęcia dodatkowe

3. Opłata za Radę Rodziców  – dowolna kwota, zgodna z deklaracją składaną we wrześniu.

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

  1. Wpłaty w kasie DBFO Bielany, ul. Żeromskiego 29 można wnosić po uzyskaniu w Przedszkolu lub systemie iPrzedszkole informacji o wysokości opłaty.
  2. Wpłaty na rachunek bankowy:
    – opłata za wyżywienie                                             71 1030 1508 0000 0005 5021 9069
  • Na przelewie bankowym należy wpisać odbiorcę: DBFO dla Dzielnicy Bielany, Warszawa ul. Żeromskiego 29
  • wpłata tytułem: opłata za wyżywienie – miesiąc, imię i nazwisko dziecka.

Przelewów prosimy dokonywać w terminach:

– opłata za żywienie – z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłata dotyczy.

 Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 364

Wpłat za Radę Rodziców można dokonywać w kasie przedszkola oraz przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank: BZWBK  Konto nr:  91 1090 1030 0000 0001 1391 3812